Na stiahnutie

Územné a správne usporiadanie    Formát
Základná úroveň/ ZBGIS - Administratívne hranice GPKG Esri GDB Esri SHP CSV
Prvá úroveň generalizácie GPKG Esri GDB Esri SHP  
Druhá úroveň generalizácie GPKG Esri GDB Esri SHP  
Tretia úroveň generalizácie  GPKG Esri GDB Esri SHP  

Hranice územno-správnych jednotiek a katastrálnych území SR v základnej úrovni a generalizovaných úrovniach 1, 2 a 3. Jedná sa o plošné vrstvy (polygón) s atribútmi názov a kód. Stav poskytnutých údajov je k januáru 2022. Podrobnosti nájdete tu.
V prípade potreby iných formátov, použite prosím Konverznú službu.

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

 Geografické názvoslovie
 Formát GPKG Esri SHP Esri GDB CSV

Údaje z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia z územia SR, aktualizácia ku dňu 27. 01. 2022. Súbory obsahujú triedy objektov ZBGIS: Geografický názov (Historický názov, Variantný názov), Geografický názov - Katastrálne územie, Geografický názov - Časť obce, Geografický názov - Obec, Geografický názov - Okres, Geografický názov - Kraj, Geografický názov - Slovenská republika.

 

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

Ortofotomozaika SR - 1. cyklus tvorby 2017-2019
Západ 2017 (RGB) ZIP (83 GB)
Stred 2018 (RGB) ZIP (86 GB)
Východ 2019 (RGB) ZIP (93 GB) 
Informácie (parametre, presnosť) INFO
Ortofotomozaika SR - 2. cyklus tvorby 2020-2022
Západ 2020 (RGBN) ZIP1 (98 GB) ZIP2 (95 GB) ZIP3 (127 GB) ZIP4 (113 GB) ZIP5 (121 GB)
Západ 2020 (RGB) ZIP1 (88 GB) ZIP2 (81 GB)      
Stred 2021 (RGBN) ZIP1 (90 GB) ZIP2 (86 GB) ZIP3 (86 GB) ZIP4 (79 GB) ZIP5 (100 GB)
Stred 2021 (RGB) ZIP1 (73 GB) ZIP2 (85 GB)      
Informácie (parametre, presnosť) INFO        

Údaje v menšom rozsahu (naraz maximálne 20 mapových listov) sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií nájdete tu.

Údaje Ortofotomozaiky SR sú poskytované bezodplatne a vzťahujú sa na ne Podmienky poskytovania a používania údajov.

 

ZBGIS Raster

Produkt ZBGIS® Raster pre mierky 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000 je možné stiahnuť cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS (naraz maximálne 20 mapových listov). Postup pre stiahnutie je uvedený v Pomocníkovi. ZBGIS® Raster je poskytovaný bezodplatne a vzťahujú sa na neho Podmienky poskytovania a používania údajov.

  

Produkty leteckého laserového skenovania: Klasifikované mračno bodov, DMR 5.0, DMP 1.0

Produkty leteckého laserového skenovania v menšom rozsahu (DMR 5.0 a DMP 1.0 do 400 km2, mračno bodov do 2 km2) sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií nájdete tu. Pre poskytnutie údajov z väčších lokalít je potrebné vyplniť objednávkový formulár. Tieto produkty sú poskytované bezodplatne a sa vzťahujú sa na ne Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.

  

Digitálny model reliéfu DMR3.5
 Rozlíšenie 10 m 25 m 50 m 100 m

Údaje DMR3.5 sú poskytované vo formáte TIFF v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv.

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

  

Vzorka údajov ZBGIS 
 Formát Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF

Údaje ZBGIS® sú vo vzorke členené podľa príslušnosti do kategórie v zmysle KTO ZBGIS®. Vzorka obsahuje časti územia obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky pri Nitre. Návod na export do CAD formátov na stiahnutie tu.

 

Vzorka údajov VMapSK - rozsah 1 ML ZM10 (35-43-21)
Formát Esri SHP

Údaje VEKTOROVEJ MAPY SLOVENSKA V MIERKE 1 : 200 000 (VMapSK) sú vo vzorke členené podľa príslušnosti do kategórie v zmysle cenníka GKÚ. Rozsah mapového listu ZM 1:10 000 (35-43-21) zobrazuje územie obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky pri Nitre.
Poznámka: Esri databázy MDB a GDB sú vo verzii 10.0.

  

Klady ZBGIS rastrov Formát

ZBGIS Raster

1 : 5 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage DGN DXF
1 : 10 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage DGN DXF
1 : 25 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage DGN DXF
1 : 50 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage DGN DXF

 

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

Klady mapových listov Formát

Základné mapy

ZM 1 : 10 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage
ZM 1 : 25 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage
ZM 1 : 50 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage
ZM 1 : 100 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage
ZM 1 : 200 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage

 

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

 

 

Aktualizované: 13.06.2022