Rozvoj technológií a kartografických interpretácií GIS

Zameriavame sa na mierku 1 : 10 000. V tejto mierke sa tvorí nové kartografické dielo ZM10 – ZBGIS® vychádzajúce z vektorových objektov ZBGIS®, ktorým sa priradí kartografická reprezentácia (obr.). Tá vychádza z novo navrhovaného značkového kľúča.

Ukážka kartografického diela ZM10
                                                                 Kartografické dielo ZM10

V roku 2012 bol predbežne schválený nový kartografický model pre mierku 1 : 10 000. Jeho súčasťou je nový značkový kľúč a nový klad mapových listov. Značkový kľúč vychádza zo štruktúry pôvodnej ZM10 a je obohatený o nové značky objektov ZBGIS®, ktoré sa v pôvodných mapách nenachádzali (napr.: železničná závora, radar... ). Zároveň sa vypustili značky zastaralé (napr.: budova priemyselného podniku bez továrenského komína...).

Ukážka úpravy značkového kľúča

Klad mapových listov vychádza z pravouhlého kladu ŠMO 5000. Zlúčením štyroch mapových listov vznikne mapový list pre mierku 1 : 10 000 s referenčným rámcom 5 km x 4 km. Takto vznikne 2636 mapových listov z ktorých 171 je dvojlistov. Nomenklatúra pozostáva z názvu najvýznamnejšej obce v rámci jedného triangulačného listu + číslo štvorca. Číslovanie je od 1 (ľavý horný roh) po 25 (pravý dolný roh) napr.: Brezno 14 . Aktualizácia a tvorba nového mapového diela bude závislá od aktualizácie vektorového podkladu (objektov ZBGIS®).

Ukážka pomenovania mapových listov 1:10 000
                                                                           Brezno 14

Generalizácia údajov – aktualizujú sa triedy objektov sídla, pre mierku 1 : 25 000 a 1 : 50 000, od ktorých sa ostatné mierky odvodzujú. Aktualizácia generalizovaných sídiel sa tvorila výberom tried objektov, vyhovujúcich polohovým podmienkam na selekciu. Vytvorili sa vstupná vrstva a s využitím generalizačných nástrojov a následnou ručnou úpravou sa aktualizovali generalizované sídla pre mierku 1 : 25 000 a 1 : 50 000.

Ukážka generalizácie máp menších mierok
                      Sídla pre mierku 1 : 25 000                                                                                                 Sídla pre mierku 1 : 50 000

Aktualizované: 08.02.2022