Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností (KN) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností, jeho súčasťou sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam. KN tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území. Katastrálny operát tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho operátu. Katastrálny operát sa vedie v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe. Katastrálny operát obsahuje tieto časti:

  • súbor popisných informácií
  • súbor geodetických informácií
  • zbierku listín
  • sumárne údaje o pôdnom fonde
  • pozemkové knihy a železničnú knihu.

Údaje KN sú súčasťou Informačného systému geodézie, kartografie a katastra a súčasne Informačného systému verejnej správy. 
Je spravovaný na centrálnej úrovni v GKÚ Bratislava a na okresnej úrovni na katastrálnych odboroch okresných úradov. Hlavné smerovanie GKÚ Bratislava v oblasti centrálneho KN je v poskytovaní portálových služieb z údajov jeho centrálnych databáz.

Údaje z centrálnych databáz KN slúžia na daňové a poplatkové účely, na ochranu kultúrnych pamiatok a chránených skutočností a sú súčasťou iných tematických geografických informačných systémov (napr. informačné systémy z oblasti životného prostredia, mestské informačné systémy, cenové mapy, technické mapy miest a pod.). GKÚ Bratislava v zmysle štatútu zabezpečuje vo vzťahu k údajom KN informačné, kontrolné, zabezpečovacie funkcie.

Informačná funkcia zabezpečuje poskytovanie celoplošných informácií pre orgány štátnej správy, pre samosprávy obcí, finančné inštitúcie, exekútorov, policajný zbor, súdy, daňové a colné orgány, ako aj ďalšie organizácie a podnikateľské subjekty. Zabezpečuje realizáciu špeciálnych požiadaviek, výstupy z registra územno-technických jednotiek, vyhotovovanie účelových výstupov a analýz údajov súboru popisných a geodetických informácií KN.

V rámci týždenných aktualizácií centrálnych databáz GKÚ Bratislava plní kontrolnúzabezpečovaciu funkciu okresných databáz.

GKÚ Bratislava plní od roku 1994 funkciu rezortného skenovacieho pracoviska, ktoré digitalizuje analógové katastrálne mapy za účelom ich využitia pri spravovaní KN ako aj ich ochrany. Informácie o digitalizácii katastrálnych máp nájdete v časti Digitalizácia máp.

 

 

 

Aktualizované: 04.05.2023