Súbor geodetických informácií

Súbor geodetických informácií (SGI) tvoria:

 • katastrálne mapy
 • mapy určeného operátu
 • geometrické plány
 • záznamy podrobného merania zmien
 • zoznamy súradníc
 • údaje o spojení lomových bodov
 • ďalšia geodetická dokumentácia.

GKÚ Bratislava v súbore geodetických informácií spravuje katastrálne mapy a mapy určeného operátu v digitálnej forme vo vektorovom alebo rastrovom tvare. Vektorové mapy sa vedú po katastrálnych územiach v jednom alebo vo viacerých súboroch vo výmennom formáte VGI. Informácie o rastrovom tvare katastrálnych máp nájdete v časti Digitalizácia máp.

Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov. Jedná sa o parcely registra C. Vektorová katastrálna mapa obsahuje vrstvy KATUZ, KLADPAR, LINIE, POPIS, TARCHY, ZAPPAR, ZNACKY, ZUOB, OBVODOKO, OBVODPPU.

Mapou určeného operátu je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje hranice pôvodných pozemkov evidované v katastri nehnuteľností ako parcely registra E. Jedná sa o pozemky, ktoré nie sú v teréne zreteľné a ktoré sú spravidla zlúčené do väčších celkov. Vektorová mapa určeného operátu obsahuje vrstvu UOV.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytuje:

 • súbory vektorových katastrálnych máp vo výmennom formáte VGI 
 • súbory vektorových máp určeného operátu vo výmennom formáte VGI 
 • údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách vo výmennom formáte VGI
 • výrez vektorovej katastrálnej mapy a vektorovej mapy určeného operátu podľa odberateľom zadanej výberovej podmienky
 • vektorizáciu lomových bodov parcely z historických katastrálnych máp
 • vyhotovenie kresby zo súborov katastrálnych máp (analógový výstup).

Objednávkové formuláre nájdete TU.

Údaje SGI sú aktualizované raz týždenne.

Produkty a služby sú oceňované podľa cenníka.

Prehľad cien vektorových katastrálnych máp (VKM), vektorových máp určeného operátu (VMUO) 
a údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách (BPEJ) v tabuľkovej forme.

 

 

 

 

Aktualizované: 27.05.2021