Digitalizácia máp 

Od čias založenia katastra nehnuteľností v 17. storočí až po súčasnosť bolo vyhotovené množstvo mapových diel. Mapový fond katastra nehnuteľností tvoria mapové listy (ML) vyhotovené v rôznych obdobiach, mapových mierkach a v rôznej technickej kvalite, ktoré častým používaním strácajú na svojej fyzickej kvalite. Na uchovanie obsahu týchto mapových diel je nutná konverzia z analógovej do digitálnej formy pomocou výpočtovej techniky. Skenovanie je jedna z technológií umožňujúcich túto konverziu. Skenovať mapu tak, aby vyhovovala náročným technickým požiadavkám digitálneho spracovania, si vyžaduje využívanie vysoko presných veľkoplošných skenerov. V súčasnosti GKÚ Bratislava disponuje štyrmi jednokamerovými veľkoplošnými stolovými (flatbed) skenermi s kartometrickou presnosťou. Skenovacia plocha zariadení je 810 x 605 mm, čo umožňuje digitalizáciu  rôznych veľkoformátových podkladov.

Skenovacie pracovisko GKÚ Bratislava

Technické možnosti skenovacieho pracoviska umožňujú digitalizáciu máp v čierno-bielej (binárnej) alebo farebnej forme vo výstupnom formáte TIF s rozlišovacou schopnosťou 400 DPI. Následne sú digitálne výstupy pripravené na ďalší postprocessing. Rastrové mapy (rastre) sú v rámci postprocessingu súradnicovo pripojené do systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK). Pokiaľ bola mapa vyhotovená na matematickom základe, vykoná sa súradnicové pripojenie pomocou projektívnej transformácie po častiach na identické body rámu mapového listu (päťpalce/hektárová sieť) s vytvorením Coonsovej bikubickej záplaty. Ak nie sú známe identické body pre súradnicové pripojenie rastra, nie je možné raster polohovo hodnoverne umiestniť do S-JTSK.
Postupne prebieha archivácia vyhotovených rastrových obrazov máp v dátových úložiskách. Každý rastrový súbor katastrálnej mapy je popisovaný metaúdajmi, ktoré sú evidované v csv formáte. Metaúdaje sa spracovávajú po okresoch s cieľom poskytovania rastrových katastrálnych máp odbornej verejnosti.

GKÚ Bratislava v oblasti digitalizácie katastrálnych máp:

  • plní funkciu rezortného skenovacieho pracoviska
  • vykonáva skenovanie platných aj neplatných katastrálnych máp a rôznych účelových podkladov pre potreby spravovania katastrálneho operátu, pre spracovanie registrov obnovnej evidencie pozemkov, pre projekty pozemkových úprav, revízne činnosti, opravy v operáte a ďalšie iné činnosti geodetov a inej odbornej verejnosti
  • vykonáva súradnicové pripojenie (georeferencovanie) rastrových obrazov do S-JTSK
  • vykonáva overovanie presnosti (atestovanie) skenerov mimorezortných organizácií pre práce v katastri nehnuteľností na celom území SR v zmysle §26 Vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z. v súlade s cenníkom po vyplnení objednávky 
  • vedie technickú dokumentáciu o overovaných zariadeniach a vydaných osvedčeniach
  • poskytuje existujúce rastrové ekvivalenty katastrálnych máp na základe objednávky TU
  • na základe objednávky TU digitalizuje archiválie máp uložených v Ústrednom archíve geodézie a kartografie (ÚAGK), informácie o archívnych zbierkach nájdete v časti Archív
  • po vyplnení objednávky TU digitalizuje v súlade s cenníkom podklady dodané odberateľom do maximálneho formátu 605 x 850 mm.

Úlohou GKÚ Bratislava je kompletná digitalizácia katastrálnych máp uložených v dokumentáciách katastrálnych odborov okresných úradov a v ÚAGK. Dostupnosť rastrových ekvivalentov katastrálnych máp podľa jednotlivých katastrálnych území nájdete v tabuľkovom prehľade.

Grafický prehľad kompletizácie a pokrytia okresov rastrami katastrálnych máp s vytvorenými metaúdajmi po mapových listoch, stav k 31.12.2023.

Čierno-biely raster katastrálnej mapy z okresnej dokumentácie Martin, k.ú. Dulice ML č. 3

 

Farebný raster katastrálnej mapy z okresnej dokumentácie Martin, k.ú. Dulice ML č. 3

 

Čierno-biely raster mapy určeného operátu z okresnej dokumentácie Nitra, k.ú. Cabaj ML č. 15

Farebný raster mapy určeného operátu z okresnej dokumentácie Nitra, k.ú. Cabaj ML č. 15

 

 

Farebný raster konkretuálnej mapy z ÚAGK, okres Čadca, k.ú. Krásno Nad Kysucou z roku 1856

Farebný raster konkretuálnej mapy z ÚAGK, okres Čadca, k.ú. Krásno Nad Kysucou z roku 1856

 

Farebný raster poľného náčrtu pôvodnej mapy z ÚAGK, okres Bratislava, k.ú. Devín z roku 1896

Farebny raster poľného náčrtu č. 74 z ÚAGK, k.ú. Devin

 

 

 

Aktualizované: 14.02.2024