Aktuálna stránka:Štátna hranica | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Štátna hranica

Správcom štátnych hraníc SR je Odbor správy štátnych hraníc sekcie Verejnej správy Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky.
Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov je GKÚ povinný zabezpečiť geodetické práce na štátnych hraniciach, podľa uzavretých medzinárodných dohôd v spolupráci so správcom štátnych hraníc a partnerských organizácii susedných štátov.
Na základe spolupráce s Odborom správy štátnych hraníc sekcie Verejnej správy Ministerstva Vnútra SR plní odbor GZ na GKÚ Bratislava úlohy zabezpečujúce geodetické a kartografické činnosti pri správe štátnych hraníc a jej údržbe. Odbor GZ na GKÚ Bratislava najmä:

  • zabezpečuje a vykonáva rekognoskáciu, stabilizáciu, vytyčovanie, meranie a údržbu hraničných bodov, hraničných znakov a iných bodov (napr. vlícovacích) súvisiacich s tvorbou a aktualizáciou hraničného dokumentárneho diela,
  • zabezpečuje a vykonáva merania hraničných vodných tokov a mapovanie polohopisu v hraničnom pásme pre účely tvorby a aktualizácie hraničného dokumentárneho diela,
  • zabezpečuje a vykonáva preverovanie a kontrolu priebehu štátnych hraníc v teréne,
  • spolupracuje na aktualizácii hraničného dokumentárneho diela pozostávajúceho zo všeobecných textových údajov, hraničných máp, kladu hraničných máp, zoznamov súradníc a popisu priebehu štátnej hranice v zmysle požiadaviek správcu štátnej hranice,
  • zúčastňuje sa na vyžiadanie zasadaní expertných skupín, hraničných komisií a iných stretnutí týkajúcich sa správy štátnej hranice,
  • vyhotovuje operáty a údajové súbory z vykonávaných meračských, stabilizačných a údržbových prác,
  • zabezpečuje metrologické overenie používanej geodetickej techniky,
  • spolupracuje pri tvorbe metodických návodov, smerníc, predpisov, noriem a iných právnych dokumentov z oblasti správy štátnej hranice.

 

 

 

Aktualizované: 03.01.2022