Body GZ a geodetické siete

Body GZ

Pôvodné bodové pole GZ predstavovali fyzické body Základného bodového poľa (ZBP), tak ako ich definovala ČSN (STN) 73 0415 Geodetické body. Z normy vyplývalo, že body vedené v Československej trigonometrickej sieti v systéme JTSK tvorili Základné polohové bodové pole (ZPBP), body vedené v Československej jednotnej nivelačnej sieti (ČSJNS) v systéme Bpv tvorili Základné výškové bodové pole (ZVBP) a body vedené v Československej gravimetrickej sieti tvorili Základne tiažové bodové pole (ZTBP). Z týchto bodov pôvodného ZBP boli po vzniku SR v roku 1993 postupne vybrané vhodné body do nových GZ a ich bodového poľa. Do nového bodového pola GZ boli prebraté vybrané body zo ZPBP, ktoré dostali označenie ako body Štátnej trigonometrickej siete (ŠTS), vybrané body zo ZVBP, ktoré dostali označenie ako body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) a vybrané body zo ZTBP, ktoré dostali nové označenie ako body Štátnej gravimetrickej siete (ŠGS). Úplne novú skupinu bodov, označenú ako body Štátnej priestorovej siete (ŠPS), vytvorili novo vybudované body GZ, vytvorené zväčša ako integrované body s jednoznačnou meračskou značkou, ku ktorej boli určené jednotlivé geodetické parametre, ako priestorové súradnice v ETRS89 a/alebo normálna výška v Bpv a/alebo tiažové zrýchlenie spolu s charakteristikami presnosti. Pri výbere bodov do ŠPS sa kládla požiadavka najmä na ich dostupnosť vozidlom, minimálny zákryt nad horizontom, dostatočnú viditeľnosť a bezpečnosť z pohľadu ich ochrany. Takto vybrané a vybudované body ŠPS vytvorili novú sieť bodov GZ, ktoré reprezentujú novú základnú kostru GZ. Sieť bodov ŠPS charakterizuje meračská (najmä klincová) značka s navŕtaným otvorom (ten nemusí byť v centre značky), ktorá je osadená do podbetónovaného kamenného hranola o rozmeroch 20-25 x 20-25 x 70-110 cm s opracovanou hlavou, ktorá vyčnieva nad teréne cca 20 cm. Bod je chránený betónovou skružou a obyčajne aj ochrannou kovovou tyčou s výstražnou nálepkou. Oranžový náter bodu a ochranných zariadení pomáha v teréne odlíšiť tieto body od bodov ostatných špecializovaných štátnych geodetických sieti. Neskôr boli do siete týchto bodov zaradené aj moduly, na ktorých sú osadené antény permanentných staníc SKPOS.

Zriaďovanie a ochrana bodov GZ

Geodetické body GZ sa zriaďujú na základe § 4 a § 15 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Geodetický bod je trvalo stabilizovaný, prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je v ustanovených záväzných geodetických referenčných systémoch určený súradnicami, nadmorskou výškou a tiažovým údajom alebo len niektorým z týchto údajov s predpísanou presnosťou a dokumentáciou s použitím zákonných meracích jednotiek.

Zariadenia geodetických bodov GZ a geodetických bodov štátnych hraníc zriaďuje, spravuje, obnovuje a odstraňuje právnická osoba zriadená úradom, t. j. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej GKÚ), ktorý po prerokovaní s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie geodetického bodu umiestnené, alebo s inou oprávnenou osobou určuje spôsob ochrany týchto bodov a vymedzuje ich ochranné územie. Prehľad geodetických bodov GZ je dostupný v aplikácii MAPKA v téme Geodetické základy: https://zbgis.skgeodesy.sk/mapka/sk/rgb

Pracovníci GKÚ, ktorí zriaďujú geodetické body GZ, sú povinní písomne poučiť vlastníka nehnuteľnosti alebo inú oprávnenú osobu o obmedzeniach, ktoré mu zriadením geodetického bodu GZ vzniknú. Kto zničí alebo inak znehodnotí zariadenie geodetického bodu, za takéto konanie zodpovedá podľa osobitných predpisov.

Obmedzenia vlastníkov pri výkone geodetických činností t. j. aj pri zriaďovaní geodetických bodov GZ a vstup na nehnuteľností za účelom výkonu geodetických činností  definujú § 14 - 16 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Pracovníci GKÚ, ktorí vykonávajú geodetické činnosti, sú oprávnení po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby v nevyhnutnej miere používať dotknuté nehnuteľnosti na zriaďovanie, udržiavanie, premiestňovanie, odstraňovanie a obnovovanie zariadení geodetických bodov GZ za primeranú náhradu.

Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia geodetických bodov; zistené poškodenie alebo ohrozenie tohto zariadenia je povinná bez meškania oznámiť GKÚ v papierovej alebo elektronickej forme na e-mail: gkuosgz@skgeodesy.sk.

Oznamuje sa akékoľvek zistené poškodenie alebo ohrozenie zariadenia (stabilizačnej značky) geodetického bodu GZ, prípadne jeho ochranného znaku, ako i akékoľvek zamýšľané zmeny v najbližšom  okolí  (napr. budovanie  stavebných  a dopravných  objektov,  terénne  úpravy  a  pod.). Ako presne postupovať a čo presne v hlásení, alebo žiadosti uviesť je dostupné tu: https://www.geoportal.sk/sk/faq/geodeticke-zaklady/

Pracovníci GKÚ, ktorí vykonávajú geodetické činnosti, sú oprávnení po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby, v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.

Pracovníci GKÚ, ktorí vykonávajú geodetické činnosti môžu v nevyhnutnej miere osekávať a odstraňovať porasty prekážajúce vo vykonaní geodetických činností. Zároveň sú pracovníci GKÚ povinný rešpektovať práva a záujmy vlastníka nehnuteľnosti, prípadne inej oprávnenej osoby. Ak je vlastník, prípadne iná oprávnená osoba umiestnením zariadenia geodetického bodu GZ podstatne obmedzená na výkone svojich vlastníckych práv má právo na náhradu škody od subjektu, v ktorého záujme sa zriadilo.

GKÚ má povinnosť v zmysle § 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov rozhodovať o zriadení, odstránení, alebo premiestnení geodetického bodu GZ, navrhovaní lokality chráneného územia geodetického bodu GZ úradu a predkladať zoznam geodetických bodov GZ katastrálnym odborom okresných úradov na zápis formy ochrany do katastra nehnuteľností.

Informačný systém geodetických základov

Informačný systém geodetických základov predstavuje súbor hardvérových a softvérových komponentov, databáz, údajov a služieb s cieľom vykonávať správu údajov o  bodoch štátnych geodetických sieti t.j. bodoch GZ a poskytovať vybrané údaje na publikovanie.

Databáza ISGZ obsahuje textové, číselne a grafické informácie o všetkých bodoch GZ vrátane metaúdajov. Ku každému bodu GZ sú v ISGZ evidované nasledovné atribúty alebo iba niektoré z nich (podľa zaradenia bodu do príslušnej štátnej geodetickej siete):

 • súradnice a/alebo výška a/alebo tiažové zrýchlenie so štandardnými neistototami v danom referenčnom geodetickom systéme v požadovanej presnosti,
 • úplné označenie a číslo, prípadne pôvodné označenie a číslo (ak bolo),
 • evidenčná jednotka,
 • stav a charakteristika,
 • typ, druh, rozmer, popis a materiál zariadenia geodetického bodu geodetických základov,
 • typ, druh, rozmer, popis a materiál ochrany zariadenia geodetického bodu geodetických základov,
 • príslušnosť ku štátnej geodetickej sieti a k pôvodnej geodetickej sieti (ak bol bod zaradený v minulosti aj v inej sieti),
 • trieda alebo rád v rámci štátnej geodetickej siete,
 • obec, okres, KÚ,
 • prístup k bodu a topografický popis okolia,
 • druh pozemku alebo nehnuteľnosti,
 • voľnosť horizontu,
 • miestopis a geometria,
 • fotografia alebo iná multimediálna informácia,
 • platnosť údajov,
 • dátum údržby a meno vykonávateľa údržby,
 • rôzne poiznámky,
 • poučenie vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti.

 

Do správy ISGZ spadá okrem evidencie atribútov uvedených vyššie aj:

 • preberanie a aktualizácia údajov a informácii na základe činností vykonaných pri údržbe a kontrole bodov GZ a na základe získaných hlásení a vydaných rozhodnutí k žiadostiam týkajúcich sa geodetických bodov GZ,
 • vykonávanie štatistických, rozborových a plánovacích činnosti nad údajmi z ISGZ,
 • kontrola kvality vedených údajov,
 • sprístupnenie a poskytnutie údajov a informácii o geodetických bodoch GZ pre Informačný systém geodézie, kartografie a katastra, rezortný geoportál ÚGKK SR, portál produktov a služieb GKÚ a iných zmluvne dohodnutých partnerov a zákaznícke centrum GKÚ na základe objednávok.

Označenie bodov GZ

Pre všetky body GZ je dôležité ich jedinečné označenie, ktoré je ich jednoznačným identifikátorom využívaným aj v ISGZ. Označenie (t.j. úplné číslo) bodu prideľuje bodom GZ správca podľa typu špecializovanej štátnej geodetickej siete v ktorej je bod prvýkrát geodeticky určený a podľa platných zásad pre tú geodetickú sieť. Označenie (úplné číslo) bodu GZ sa skladá z evidenčnej jednotky, pomlčky a čísla. Pri určovaní parametrov bodu v inej špecializovanej štátnej geodetickej sieti sa preberá a používa jeho domovské (prvé) označenie. Jednoznačné rozlíšenie súčasného označenia bodov GZ od pôvodných bodov ZBP a ich záväzných geodetických systémov je uvedené v nasledovnej tabuľke.

   ZBP - pôvodné bodové pole    Body GZ
Sieť Systém Ukážka označenia Sieť Systém Ukážka označenia
ČSTS S-JTSK 6924-4 ŠTS S-JTSK(JTSK) 6924-4
ČSJNS Bpv SAB-2.1.a ŠNS Bpv AB-521,01
ČSGS Gr-64 125 ŠGS S-Gr SK-125
- - - ŠPS ETRS89, S-JTSK(JTSK03) 4422BA-1001

Špecializované štátne geodetické siete

Geodetické určenie (lokalizácia) bodov GZ je vykonávaná ich zameraním v špecializovaných štátnych geodetických sieťach (označovaných aj ako národné geodetické siete) s dodržaním stanovených technologických zásad. Výsledkom spracovania vykonaných meraní sú súradnice bodov a/alebo normálne výšky a/alebo tiažové zrýchlenia, prípadne iné parametre s charakteristikami presnosti v určených záväzných geodetických alebo geodetických referenčných systémoch.
Špecializované štátne geodetické siete sú uvedené v tabuľke nižšie:

Postup prehliadania bodov geodetických sieti prostredníctvom aplikácie MAPKA je uvedený tu.

Aktualizované: 14.06.2024