Ostatné

Chcel by som získať informácie o bonite pôdy. Na koho sa mám obrátiť?

 

Tieto informácie spravuje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Informácie k bonitám pozemkov nájdete tu .

Údaje o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách (BPEJ) vo formáte VGI po katastrálnych územiach je možné objednať zaslaním doručenej a potvrdenej (pečiatka/podpis) objednávky, ktorú nájdete tu. Objednávku je možné doručiť elektronicky na: gkuzc@skgeodesy.sk alebo poštou na adresu uvedenú v objednávke.

 

Chcel by som získať údaje o adresných bodoch. Kde ich môžem získať?

Adresné body je možné prehliadať a vyhľadávať v aplikácii MAPKA. Postup vyhľadávania adries je uvedený v Pomocníkovi.

Štátnym orgánom povereným správou Registra adries je Ministerstvo vnútra SR, ktoré buduje register adresných bodov a cestno-uličnú sieť v rámci informačného systému. Do registra adries zapisujú údaje obce a mestá, v ktorých originálnej kompetencii je určovanie súpisných a orientačných čísiel ako aj určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Bližšie informácie nájdete tu.

Register poskytuje občanom elektronické služby v oblasti poskytovania informácií o adresách a zároveň umožňuje občanom pripomienkovať kvalitu získaných informácií, pričom elektronická služba takúto pripomienku zašle na príslušný úrad, v ktorého kompetencii sú pripomienkované dáta.

 

Kde by som si mohol urobiť transformáciu súradníc z S-JTSK(JTSK) do S-JTSK(JTSK03)?

Na transformácie súradníc slúži Rezortná transformačná služba. Bližšie informácie o transformačnej službe nájdete na tu.

 

 

 

Aktualizované: 13.06.2024