Štátne mapy odvodené

Sú súvislé štátne mapové dielo vydané v mierke 1:5000.
I. vydanie diela vzniklo medzi rokmi 1952 až 1958 odvodením zo všetkých vhodných dostupných podkladov, preto bolo pomenované Štátna mapa odvodená 1:5000 (ŠMO5). Polohopis sa po určitej generalizácii získaval z dostupných katastrálnych máp príp. komasačných máp a výškopis z topografických máp rôznych mierok, v niektorých prípadoch museli byť použité vrstevnice z III. vojenského mapovania.  S postupom času sa v ďalších vydaniach spresňoval výškopis prevzatím z vojenských topografických máp, najprv z mierky 1:25 000 a neskôr z mierky 1:10 000. I. vydanie z celého územia štátu bolo ukončené v r. 1958 a bolo vyhotovených viac ako 25 000 mapových listov.  Po II. vydaní, ktoré bolo značne spresnené najmä v časti výškopisnej, prebiehala ďalšia údržba tohto úspešného a ojedinelého diela v tzv. opakovanom vydaní.

ŠMO5 ďalšie vydania využívali najmä Technicko-hospodárske mapy (THM), čerstvé letecké snímky, rôzne účelové mapy vyhotovené  často na dosť rozsiahlom území a samozrejme aj topografické mapy 1:5000 a 1:10 000 spracúvané v súradnicovom systéme S-42.  ŠMO5 sú tlačené v dvoch farbách, sivou polohopis a hnedou je zobrazený výškopis – vrstevnice a kóty. Mapové dielo ŠMO5 sa prestalo vydávať v 90. rokoch 20. storočia.
Dielo je zhotovené v pravouhlom súradnicovom systéme JTSK a v Křovákovom zobrazení. Klad a označovanie mapových listov vychádza z máp 1:50 000. Rám ML 1:50 000 sa označoval názvom najvýznamnejšieho sídla. Klad je možné si stiahnuť v sekcií Na stiahnutie.  

Produkt ŠMO5 Raster predstavujú naskenované a georeferencované mapy zbierky ŠMO5 v rastrovej forme s rozlíšením 400DPI. THM5 s výškopisom v rastrovej forme predstavujú naskenované a georeferencované mapy zbierky THM5, ktoré obsahujú vrstvu výškopis. Svojim obsahom dopĺňajú vydania zbierky ŠMO5 príp. tam kde úplne absentujú.
Produkty ŠMO5 Raster a THM5 s výškopisom sú sprístupnené na prezeranie cez aplikáciu MAPKA v téme Archív. ŠMO5  Raster zo zbierky ŠMO5 - ďalšie vydania je možné stiahnuť pomocou funkcie Export údajov v rastrovom formáte TIFF+TFW v súradnicovom systéme S-JTSK(JTSK) (kód EPSG:5514). Postup na stiahnutie je uvedený v Pomocníkovi.  K dispozícií na prezeranie a sťahovanie sú najnovšie vydania z tejto zbierky, ktorých originály sú v analógovej podobe uložené v Ústrednom archíve geodézie a kartografie. Pre príslušnú nomenklatúru sú uvedené základné informácie aj o dostupnosti ďalších starších vydaní z tejto zbierky, o dostupnosti ŠMO5 - I. vydanie, príp.  zbierky THM 1:5000 s výškopisom (nesprístupnené rastrové súbory je možné vyžiadať cez Zákaznícke Centrum). Klady mapových listov zbierky ŠMO5 1. a ďalšie vydania so všetkými týmito základnými informáciami je možné stiahnuť tu.

Na produkty ŠMO-5 Raster sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.
Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Bentley MicroStation V8i si môžete stiahnuť tu. Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Kokeš si môžete stiahnuť tu.

 

Ukážka z posledného vydania ŠMO5, Snina 5-3, 1992

 

 

 

Aktualizované: 13.06.2024