Turistické mapy, automapy a plány miest

Do zbierky turistických máp, automáp a plánov miest zaraďujeme prvé vydania máp tohto druhu vydávané Slovenskou kartografiou od 50. rokov 20. storočia aj súčasné mapy vydávané súkromnými vydavateľmi. Táto zbierka poukazuje na dôležitosť povinnosti súkromných vydavateľov dodávať povinné výtlačky do ÚAGK, keďže bez nových súkromných mapových diel by nebolo kontinuálne zachytené predmetné mapovanie. Na základe týchto kartografických diel je možné sledovať celkový vývoj turistiky, cestnej siete aj centier miest od povojnového obdobia po súčasnosť.

Ukážka cestnej mapy z roku 1972

Ukážka plánu mesta Trnava z roku 1977

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022