Ústredný archív geodézie a kartografie

Ústredný archív geodézie a kartografie (ÚAGK) je osobitným dokumentačným pracoviskom rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), v ktorom sa zhromažďuje, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje archívna dokumentácia súvisiaca s tvorbou máp na našom území od konca 18. storočia až po súčasnosť. Archív vznikol 5. januára 1990 ako nástupca predošlých archívov rozhodnutím Slovenského úradu geodézie a kartografie č. P-11/1990. Organizačne bol začlenený do správy Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (GKÚ), metodicky je riadený Odborom archívov Ministerstva vnútra SR. Vzhľadom na význam a zvláštnu povahu archívnych dokumentov bol ÚAGK 17. apríla 1990 začlenený Ministerstvom vnútra a životného prostredia medzi archívy osobitného významu, v súčasnosti patrí medzi špecializované verejné archívy.
Značná časť fondov ÚAGK pochádza z 19. storočia a do tohto obdobia tiež siahajú korene predchodcov dnešného ÚAGK - archívov pozemkového katastra resp. archívov katastrálnych máp, v tom čase ešte v rámci štátnej správy Rakúsko - Uhorskej monarchie. Jednotlivé zbierky archívu každoročne rozrastajú o staršie mapové diela dodané hlavne z rezortných pracovísk a aj o nové mapové diela poskytnuté z rezortu aj od súkromných vydavateľov vo forme tzv. povinných výtlačkov v zmysle Zákona o geodézii a kartografii č. 215/1995. Postupným archivovaním nových mapových diel je možné vytvoriť ucelený obraz o vývoji mapovania na území Slovenska, ako aj o vývoji jednotlivých druhov kartografických diel.
V súčasnosti ÚAGK archivuje približne 400 000 mapových listov, 500 bežných metrov písomností, 200 kusov glóbusov, reliéfnych máp a prístrojov a 1000 kusov digitálnych nosičov obsahujúcich kartografické diela. Mapové diela sú uložené v priestoroch archívu väčšinou v klasických kovových úložných jednotkách – mapových trezoroch v ležatom stave (okrem nadformátových kartografický diel, ktoré sú uložené v zrolovanej podobe), písomnosti a ostatné archiválie v kovových skriniach. V poslednom období pribudli do archívu aj moderné digitálne úložné jednotky v ktorých uschovávame najvzácnejšie mapové diela pôvodného katastrálneho operátu.
Dôležitou funkciou archívu je sprístupňovanie archívnych dokumentov verejnosti. ÚAGK poskytuje záujemcom informáciie o svojich archívnych dokumentoch ako pri osobnej návšteve, tak aj cez telefonický alebo e-mailový kontakt, ďalej poskytuje archívne dokumenty na štúdium v priestoroch bádateľne, a v spolupráci s ostatnými oddeleniami GKÚ poskytuje aj ich kópie a skeny. ÚAGK je zdrojom cenných informácií nielen pre geodetov a kartografov, ale aj pre historikov, heraldikov, pamiatkárov, architektov, geografov, ekológov, jazykovedcov a ďalších odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť, najmä v súvislosti s vybavovaním rôznych majetkovo - právnych záležitostí.
Okrem hore uvedených hlavných činností archív vykonáva aj vyhotovovanie a postupné dopĺňanie rôznych archívnych pomôcok, reorganizáciu ukladania archívnych dokumentov, sprevádzanie exkurzií z rôznych škôl, ale aj odborných exkurzií zo Slovenska aj zo zahraničia, a aktívnu účasť v rôznych projektoch a odborných podujatiach.
Archívne dokumenty mapového aj písomného charakteru sú v ÚAGK rozdelené do rôznych zbierok:

- Komasačné mapy
- Konkretuálne mapy
- Pôvodný katastrálny operát
- Mapy evidencie nehnuteľností
- Technickohospodárske mapy
- Staré vojenské mapy
- Vojenské topografické mapy
- Štátne mapy odvodené
- Základné mapy Slovenskej republiky
- Ortofotomapy a letecké snímky
- Turistické mapy, automapy, plány miest
- Atlasy, lexikóny
- Porastové mapy
- Rôzne historické mapy
- Reliéfne mapy, glóbusy a mapy hviezdnej oblohy
- Technické mapy
- Hraničná dokumentácia
- Technické predpisy
- Digitálne nosiče

Kontakt:
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava 212
uagk(at)skgeodesy.sk

+421 940 991 350  RNDr. Adrián Belák
+421 940 991 352  Ing. Michal Štefaňák
+421 940 991 351  Ing. Judit Konc
 

 

Upozornenie pre bádateľov:
 

Bádateľňa ÚAGK je otvorená v súlade s aktuálnymi pravidlami len pre vopred objednaných so zarezervovaným termínom bádania!

 

Bádateľ je povinný riadiť sa nasledovnými záväznými obmedzeniami v súlade s usmernením OAR MVSR:

- Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, pričom presný dátum a čas štúdia archívnych dokumentov a máp si dohodne so zamestnancom archívu podľa obsadenosti bádateľne a dostupnosti archívnych dokumentov a máp. Bádateľ počas objednania termínu oznámi predmet štúdia a zoznam požadovaných archívnych dokumentov a máp ako aj predpokladaný čas štúdia. Ak objednaný bádateľ sa nemôže dostaviť na dohodnutý termín, vopred informuje zamestnanca archívu.

- Vzhľadom na hygienické opatrenia v bádateľni je možný vstup maximálne 1 bádateľa v danom čase v súlade s usmernením 1 bádateľ na 15 m2.

- Bádateľ pred vstupom je povinný použiť dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vrátnici.

Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

 

Z dôvodu ochrany archívnych dokumentov v mesiacoch jún až august môžu byť úradné hodiny bádateľne skrátené na doobedňajšie.

 

Zamestnanci ÚAGK:
vedúci archívu: RNDr. Adrián Belák
archivári: Ing. Judit Konc, Ing. Michal Štefaňák

 

 

 

Aktualizované: 27.06.2022