Geoportál > Aplikácie > MAPKA > Agro vrstvy

Agro vrstvy

Sprístupnenie údajov o poľnohospodárskej pôde prostredníctvom aplikácie MAPKA odstraňuje informačné bariéry, zvyšuje transparentnosť, zlepšuje orientáciu vo vlastníckych a užívacích vzťahoch a súčasne zjednodušuje prístup k údajom o poľnohospodárskej pôde.

Riešenie predstavuje efektívny verejný nástroj na odhaľovanie možných podvodov v čerpaní agrodotácií a poskytuje prehľadné údaje o vlastníkoch pozemkov a žiadateľoch o priame podpory na jednom mieste.
Zodpovednou organizáciou za správu, resp. administráciu vrstiev „Hranice užívania“, „Kultúrne diely“ a „Obvyklá výška nájomného“ je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Zodpovednou organizáciou za správu, resp. administráciu vrstvy „Bonitované pôdno-ekologické jednotky“ je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava.
ÚGKK SR nemá správu agro vrstiev v kompetencii. Jednotlivé vrstvy (Hranice užívania, Kultúrne diely, Obvyklá výška nájomného a Bonitované pôdno-ekologické jednotky) sú v aplikácii MAPKA len zobrazované.

 

Charakteristika jednotlivých agro vrstiev:
Hranice užívania
Hranice užívania predstavujú plochy deklarovanej výmery žiadateľom o priame podpory v príslušnom kalendárnom roku, ktoré predstavujú grafickú prílohu k Jednotnej žiadosti. Hranice užívania si žiadateľ o priame podpory zakresľuje v systéme IS GSAA, ktoré je v správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Z údajov hraníc užívania možno získať informáciu o tom, ktorý konkrétny subjekt v danom kalendárnom roku žiadal na predmetnej ploche (resp. katastrálnej parcele) o priame podpory.
Kultúrne diely
Kultúrne diely alebo takzvané diely pôdnych blokov, vedené v Systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS), predstavujú súbor referenčných plôch tvoriacich podklad pre podávanie Jednotných žiadostí pre priame podpory. Kultúrne diely predstavujú ucelené časti poľnohospodárskej krajiny s viac-menej stabilnými prirodzenými alebo umelými hranicami a jednou kultúrou, pričom zároveň obsahujú informáciu o jedinečnom kóde dielu, lokalite a výmere. Na podklade kultúrnych dielov žiadatelia o priame podpory zakresľujú svoje hranice užívania, v rámci ktorých v danom roku hospodária a žiadajú o priame podpory.
Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku na účely zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov predstavuje údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie. Určuje sa z údajov zistených z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného, poskytnutých nájomcami každoročne do 31. januára nasledujúceho roka, ako priemerná výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.
Bonitované pôdno-ekologické jednotky
Každá parcela je charakterizovaná parametrami pôdno-ekologických vlastností vyjadrenými tzv. "bonitovanými pôdno-ekologickými jednotkami" (BPEJ). BPEJ sú pôdne a ekologicky relatívne najhomogénnejšie jednotky bonitačného informačného systému. V podstate predstavujú hlavné pôdno-klimatické jednotky, ktoré sú podrobnejšie rozdelené podľa kategórií ich sklonu svahov, expozície svahov k svetovým stranám, skeletovitosti, hĺbky pôdy a zrnitosti povrchového horizontu. Každá BPEJ je určená a jej pôdno-klimatické vlastnosti sú vyjadrené kombináciou kódov jednotlivých vlastností na stabilných pozíciách 7 miestneho kódu (kód klimatického regiónu, kód hlavnej pôdnej jednotky, kód svahovitosti a expozície, kód skeletovitosti a hĺbky pôdy, kód zrnitosti pôdy). Údaje o BPEJ poskytuje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, viac informácií nájdete tu.

 

Postup zobrazenia agro vrstiev:

 

V prvom kroku je potrebné otvoriť si webovú aplikáciu „MAPKA“. Následne v téme Kataster nehnuteľností treba v Menu v časti Vrstvy a podkladové mapy aktivovať (zapnúť) skupinu vrstiev „Agro vrstvy“ (jednotlivé vrstvy je možné aktivovať aj samostatne) a zadať alebo vyhľadať obec/číslo parcely. Údaje agro vrstiev je vhodné zobrazovať a prehľadávať nad podkladovou mapou „ORTOFOTO“.

Video s ukážkou agro vrstiev v aplikácii MAPKA:

 

Aktualizované: 14.06.2024